Fungicydy


Demeter 250 SC


Środek referencyjny Tazer 250 SC

Substancja aktywna azoksystrobina 250g/l

etykieta Demeter 250 SC

Pozwolenie MRiRW nr R-35/2015h.r. z dnia 25.06.2015r.

opis produktu [zwiń]

Demeter 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

stosowanie produktu [rozwiń]

STOSOWANIE ŚRODKA

pszenica ozima

mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek należy stosować głównie zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kwitnienia (BBCH 31 -69).

Wykonać 1-2 zabiegi w odstępach co 14 - 28 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

Uwaga: W warunkach sprzyjających rozwojowi septoriozy plew zalecany termin zabiegu można wydłużyć do fazy dojrzałości mlecznej ziarna. Okres karencji określa termin ostatniego zabiegu. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni.

Zalecana ilość wody: 1 00-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

jęczmień ozimy, jęczmień jary

mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karlowa jęczmienia, fuzarioza kłosów, czerń zbóż.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0l/ha.

Termin stosowania: Wykonać 1-2 zabiegi od początku fazy, gdy 1 kolanko jest co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia do końca fazy kłoszenia (BBCH 31-59), w odstępach co 12 - 21 dni, zależnie od warunków i presji chorób.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 12-21 dni.

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rzepak ozimy

czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku do końca fazy kwitnienia (BBCH 61-69). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do późniejszych faz kwitnienia (BBCH 66-69). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-500 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kukurydza

żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od początku fazy 9 kolanek do końca fazy dojrzałości fizjologicznej ziarniaków, gdy widoczne punkty u podstawy ziarniaka zawierają około 60% suchej masy (BBCH 39 - 87). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21-42 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ziemniak

alternarioza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Termin stosowania: Zaleca się opryskiwać na plantacjach ziemniaka w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, od początku fazy zakrywania międzyrzędzi do końca fazy początku żółknięcia liści (BBCH 31-91). Zaleca się wykonanie 2-3 zabiegów w odstępie 14-28 dni, zależnie od warunków i presji chorób, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym: mechanizmie działania. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14-28 dni

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

rizoktonioza ziemniaka

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha

Termin stosowania: Zaleca się opryskiwać bulwy w bruzdach w trakcie sadzenia za pomocą specjalistycznego opryskiwacza zamontowanego na sadzarce. Zalecane jest stosowanie dwóch dysz rozpylających na każdy rząd, jednej skierowanej na miejsce upadku sadzeniaka, drugiej na przykrywającą go ziemię .

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

szparagi

rdza szparaga, purpurowa plamistość dów

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0l/ha.

Termin stosowania: Opryskiwać dwukrotnie, w odstępie 8-21 dni, po zbiorach i przed końcem wegetacji.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-21

Zalecana ilość wody: 600-800 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

fasola

antraknoza fasoli

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od początku fazy rozwoju pędów bocznych do końca fazy, gdy 50% strąków osiąga typową długość, a strąki zaczynają wypełniać się nasionami (BBCH 21 - 75). Zabiegi wykonywać w odstępach co 10-14 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10-14 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

kalafior, brokuł

czerń krzyżowych

Maksymalna l zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, na początku rozwoju róży kalafiora lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów choroby, w przypadku brokuła - od początku fazy, gdy główny pęd osiąga 50% wysokości typowej dla odmiany do końca fazy, gdy główny pęd osiąga wysokość typową dla odmiany (BBCH 35-39). Następne zabiegi wykonywać w miarę zagrożenia plantacji. Zaleca się maksymalnie 2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. W celu równomiernego pokrycia roślin cieczą użytkową zaleca się dodanie środka zwiększającego przyczepność.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni

Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

pomidor w uprawie pod osłonami

zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania - 0,08% (80 ml/100 l wody) Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania- 0,05-0,08% (50-80 ml/100 l wody) Termin stosowania: Stosować od początku fazy rozwoju kwiatostanu do końca fazy, gdy 80% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 51 - 88) Zaleca się maksymalnie 3 zabiegi w sezonie wegetacyjnym co 8-12 dni, stosując przemiennie fungicydy o odmiennym mechanizmie działania. Uwaga: Nie stosować środka w początkowej fazie wzrostu pomidora (do 4 tygodni po posadzeniu lub do 5 tygodni po siewie) oraz na rośliny mokre.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 8-12 dni.

Zalecana ilość wody: 600-1200l/ha.

Ilość wody dobrać do wysokości roślin:

601/1000m2 dla pomidorów o wysokości do 50cm

901/1 000m2 dla pomidorów o wysokości między 50 a 125 cm

120l/1000m2 dla pomidorów o wysokości powyżej 125 cm

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

środki ostrożności [rozwiń]

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI l ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

2. Zaleca się stosować środek przemiennie z innymi środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony. które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informacje. Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Pszenica ozima. jęczmień jary, jęczmień ozimy, ziemniak (w bruzdach), szparag, pomidor:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

Kukurydza, ziemniak (nalistnie), rzepak ozimy, brokuł, kalafior, fasola:

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin .

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary- 35 dni,

rzepak ozimy- 21 dni,

kukurydza- nie dotyczy, ziemniak- oprysk nalistny - 7 dni,

ziemniak- oprysk w bruzdę- nie dotyczy, szparag- nie dotyczy, fasola - 7 dni,

kalafior, brokuł- 14 dni,

pomidor- 3 dni.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA.

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, - z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0-30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne).

aktualne promocje